При превземање на пратката Ве молиме во присуство на курирот да го проверите својот пакет. Доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови и нагмечувања) пакетот не би требало да го превземете. Во овој случај Ве молиме да не повикате телефонски на бројот 02/3109 760 или да ни пратите емаил со Ваши податоци (име, презиме и телефон) на адресата [email protected] и да ја наведете причината поради која сте одбиле да го превземете пакетот. Во најкраток можен рок ќе Ве известиме за понатамошната постапка.

Доколку сте ја примиле пратката и по отворање на кутијата сте утврдиле дека испорачаната роба не одговара на нарачаната или податоците на сметката не се соодветни, Ве молиме најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката да не известите телефонски на бројот 02/3109 760 или да ни пратите емаил со Ваши податоци (име, презиме и телефон) на адресата [email protected] и да опишете каков проблем сте воочиле. Во најкраток можен рок ќе Ве известиме за понатамошната постапка.

Доколку на купениот производ се појават недоследности во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме да постапите на начин дефиниран во правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да ги испратите на адреса [email protected].